פישוט האינטראקציה בין בנקים ללקוחותיהם – לקראת מודרניזציה של לשון החוזה הבנקאי האחיד (כרך נא)

רות פלאטו-שנער וסול אזואלוס-אטיאס

המאמר עוסק בגורמים הלשוניים והמושגיים-אינפורמטיביים ההופכים את הלשון, המשמשת במהלך אינטראקציות תקשורתיות בין בנקים לבין לקוחותיהם הצרכניים, לסמויה מעינו של הציבור הרחב וקשה להבנה מנקודת מבטו של לקוח ממוצע.
נטען כי הפערים בידע הלשוני והמקצועי הרלוונטיים לחתימה על החוזה הבנקאי הם הגורם העיקרי לאזוטריות של לשון הבנק מנקודת מבטו של לקוח מן היישוב. נראה כי פערים אלה אינם נובעים רק ממורכבות התחביר של משפטי הטקסט החוזי אלא גם ממורכבות המשמעויות והרעיונות המתגבשים בו. לטענתנו, פערים אלה נובעים משלושה סוגי כשלים בתקשורת בנק-לקוח: כשלים בפענוח התחביר של משפטי הטקסט הבנקאי; כשלים בפירוש מילים מהלשון הכללית שאינן שגורות בלשונו של לקוח ממוצע ושל מונחים מקצועיים מתחומי המשפט והכלכלה; כשלים בהשלמת מידע מרומז בקישורים אינטרטקסטואליים. כשלים אלה עשויים להתייחס למרכיביה השונים של האינטראקציה התקשורתית – אלה הנדרשים לצורך פענוח רבדיו המפורשים של הטקסט הבנקאי, קל וחומר לפענוח המידע המושגי והרעיוני (המשפטי והכלכלי-פיננסי) הנמסר בו במשתמע.
המאמר מהווה ניסיון ראשוני להציג תמונה מדעית של סוגיית האזוטריות של לשון החוזה הבנקאי מנקודת מבטו של לקוח ממוצע, באמצעות בחינה בלשנית שיטתית של הכשלים הלשוניים והמושגיים-אינפורמטיביים העומדים בפניו כאשר הוא נדרש לקרוא את החוזה הבנקאי ולהבינו.
תיאור הכשלים באינטראקציה המתקיימת בין הבנק ללקוחותיו הממוצעים מתבסס על ניתוח מקרה מבחן – חוזה לניהול חשבון בנק. החוזה לניהול חשבון בנק הוא חוזה בסיסי המסדיר את מערכת היחסים בין הבנק ללקוחותיו לכל אורך תקופת פעילותם בבנק, ומשמש בסיס למגוון הפעילויות והעסקאות שיבצע הלקוח בבנק: ניהול חשבון עובר ושב, ביצוע תשלומים, קבלת אשראי, הפקדת כספים לחסכון ועוד.
המאמר קורא לייעל את התקשורת הצרכנית בין הבנקים ללקוחותיהם באמצעות ניסוח מחדש של החוזה הבנקאי. המאמר מציע להטיל על הבנקים חובה לפשט את לשון החוזה הבנקאי בהתאם למודל לשוני-מושגי-אינפורמטיבי חדשני המפורט בו. המודל המוצע משתלב עם המגמה ההולכת וגוברת של ניהול האינטראקציות מול הבנק באמצעים דיגיטליים ומציע דרך חדשנית לקיום חובת הפישוט בעידן הדיגיטלי, על האפשרויות שהוא פותח לנגישות מידע, ניצולו ושקיפותו.