"ידו בכל ויד כל בו": על הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה בעשור הראשון למדינה

משפטים: כרך נא
אודי נוימן

היועץ המשפטי של משרד הפנים, תפקידיו מרובים ורבגוניים, כי אפשר לומר עליו כי "ידו בכל ויד כל בו".

במאמר זה אבקש לבחון את מוסד היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה (להלן: היועצים המשרדיים) בעשור הראשון למדינה. הטענה המרכזית של המאמר היא שעבודת היועצים המשרדיים בעשור זה אופיינה במתחים מוסדיים רבים, ובעיקר במתח מוסדי עם היועץ המשפטי לממשלה ועם משרד המשפטים. מתחים אלו הם אומנם מנת חלקו של כל יועץ משרדי, אולם אלו היו מועצמים הרבה יותר בעשור הראשון למדינה, שאופיין בבינוי, בסתירה ובעיצוב של מוסדות המדינה. מתחים אלו, אטען, הביאו לעיתים להתנגדות ביורוקרטית של היועצים המשרדיים לשחקנים השונים בביורוקרטיה הממשלתית. התנגדות זו עיצבה בעשור הראשון למדינה את מערך היועצים המשרדיים ואת יחסי הכוחות שבינם לבין משרד המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה.