"ארגון המעסיקים" ו"ארגון המעסיקים הבכיר" במשפט העבודה הקיבוצי

משפטים: כרך מט
עידו עשת

מאמר זה מבקש להתחקות אחר מוסד משפטי זנוח בתחום משפט העבודה הקיבוצי – מוסד "ארגון המעסיקים" – ואחרי מוסד נוסף שעצם קיומו מוטל בספק (ולטעמי גם נובע מטעות) – מוסד המכונה "ארגון המעסיקים היציג". המושגים המשפטיים האמורים כמעט שלא הטרידו את משפט העבודה הקיבוצי בישראל בעבר, אולם התפתחויות שונות שחלו לאחרונה בתחום זה מעוררות את הצורך בהבהרת המעמד המשפטי של "ארגון המעסיקים" ושל "ארגון המעסיקים היציג". בתמצית, המאמר מבקש להבהיר לראשונה את מודל הייצוג שעליו מבוסס "ארגון המעסיקים" ולהבחין בינו לבין מודל הייצוג של ארגון העובדים. עוד מבקש המאמר לבחון את מעמדו המשפטי של "ארגון המעסיקים" הרגיל ואת מעמדו המשפטי ואת מודל הייצוג של ארגון המעסיקים שהוא צד להסכם קיבוצי כללי שחלק מהוראותיו הורחבו באמצעות צו הרחבה. לאחר שיעמוד על הסיבות לכך, יבקש המאמר לכנות ארגון מעסיקים זה בשם: "ארגון מעסיקים בכיר", להבחינו מארגון מעסיקים סתם. לאחר שהמאמר מציג, לשם השוואה, את הדגמים העיקריים המשמשים במודל הייצוג של ארגוני מעסיקים בקנדה הוא מבקש לטעון כי יש להטיל על ארגון המעסיקים חובת ייצוג הולם של חבריו, בעוד שארגון המעסיקים הבכיר חב בחובת תום לב באשר למעסיקים שעליהם חל צו ההרחבה מכוח מעמד הנהגתו, ומוטלת עליו אחריות לאכיפת הוראות צו ההרחבה. לבסוף מבקש המאמר לדון בכיוונים ראשונים להתפתחותם של דיני התחרות בין ארגוני המעסיקים.