שכר טרחה תלוי בתוצאה בשיעור של 100%

משפטים: כרך מח
איל זמיר

מוכר נכס תבע מהקונה פיצויים מוסכמים בשל הפרת חוזה המכר. בין הקונה לבין עורך הדין שייצג אותה בתביעה הוסכם בעל פה ששכר טרחתו של עורך הדין יהיה בשיעור ההפרש שבין סכום הפיצויים המוסכמים שהלקוחה נתבעה לשלם לבין הסכום שבו היא תחויב למעשה. בית משפט השלום קיבל את תביעתו של עורך הדין לשכר טרחה בשיעור זה, בית המשפט המחוזי הפחית במידת מה את השכר המוסכם, ובית המשפט העליון דחה בקשה לרשות ערעור על פסק הדין המחוזי.

רשימה זו מציגה את הרקע הכלכלי, ההתנהגותי והמשפטי של הסדרי שכר טרחה התלוי בתוצאה. היא מסבירה שבמקרה הנדון היה מדובר בשכר טרחה התלוי בתוצאה, ששיעורו 100% מהתועלת שהלקוחה הייתה עתידה להפיק מהייצוג המשפטי. הרשימה טוענת שלא היה מקום לתת תוקף להסכם זה משום שהוא אינו סביר ואינו עולה בקנה אחד עם חובות האמון החלות על עורכי דין. מלבד המקרה הספציפי, ההתדיינות הנוכחית חושפת ליקויים בהסדר המשפטי החל על הסכמי שכר התלוי בתוצאה במשפטנו, הן מבחינת היעדרה של דרישת כתב הן מבחינת אופן הפיקוח על סבירותם של הסכמים אלה.