זהירות! חובה

משפטים: כרך מב
אביחי דורפמן

רשימה זו מחברת בין פרקטיקה לתאוריה כדי ליצור הבנה והבניה מחודשת של חובת הזהירות בעוולת הרשלנות. היא עושה כן בשני שלבים עיקריים. ראשית, ניתוח ביקורתי של גישה חדשה המתפתחת בבית המשפט העליון בנושא מקומה של חובת הזהירות בעוולת הרשלנות. שלב זה של הטיעון מצביע על חדשנותה של גישה זו ועל ההשלכות השליליות הנובעות הימנה. שנית, פיתוחה של תאוריה חדשה בדבר צורתה ותוכנה ההכרחיים של חובת הזהירות. במרכזה עומדת תזת יחסי הזהירות: החובה להיזהר היא הדרישה המוטלת על יוצר הסיכון להיפתח, להכיר ולכן גם לכבד את נקודת המבט של נקלע הסיכון. תזה זו, כך נטען, מאירה באור מדויק את הדוקטרינות העומדות במרכז חובת הזהירות, במיוחד דרישות הצפיות הטכנית והנורמטיבית (כולל גם בהקשרים שונים, כמו למשל בעניין נזק כלכלי טהור ונזק נפשי).