חתימה על שטר - סוגיית ההרשאה

משפטים: כרך כט
ישראל גלעד

מאמר זה עוסק בשאלה מתי ייחשב החותם על שטר כמי שנושא בלעדית בחבות אישית מכוח חתימתו או, לחילופין, כמי שחתימתו פועלת לחייב אדם אחר, מכוח דיני השליחות, במקום החותם או בנוסף לו. ההכרעה בשאלת תוצאות החתימה על שטר היא מורכבת הן בשל דרישת דיני השטרות כי שליחות תשתקף מחזות השטר (מראית שליחות), והן בשל כך שלצד דיני השטרות חלים על הסוגייה דיני השליחות הכלליים ודיני השליחות התאגידיים. המאמר בוחן את התוצאה המתקבלת משילוב הדינים הקיים בסוגיות של מראית שליחות, שליחות בפועל וחריגה מהרשאה, תוך הצבעה על בעיות בדין הקיים והצעות לשינויים בו. דגש מיוחד מושם על בחינת המצב הנפוץ שבו בן זוג מושך שיק מחשבון המשותף לו ולבן הזוג האחר שפרטיו מופיעים על השיק, ומתעוררת שאלת חבותו של בן הזוג האחר.