מיסוי עסקאות מורכבות במקרקעין - אין להתעלם מעסקאות באופציות

משפטים: כרך כט
ישי בר

פרשת מגדל׳ם מציגה עסקה מורכבת במקרקעין שלא זכתה לטיפול מיסויי נאות. העסקה, נשוא פסק־הדין, כללה עסקת־מכר ועסקת־״קומבינציה׳׳ (חליפין), ולצדן עסקאות כתיבה ורכישה של אופציות על נכס־מקרקעין והלוואות ללא זכות חזרה ללווה, שכבטוחה יחידה להן שימש נכס־המקרקעין. פסק־דינה של ועדת־הערר לפי חוק מס שבח מקרקעין, אשר דן בעסקאות המכר והקומבינציה, אך התעלם לחלוטין מקיומן של שאר העסקאות, מייצג גישה פשטנית למיסוי עסקאות מורכבות. ביקורתנו על פסק־הדין תבליט את התעלמותה של ועדת־הערר ושל הצדדים שטענו בפניה ממרכיבי העסקה הנוספים (שאינם מכר ועסקת־קומבינציה) ותציג את תוצאותיה של התעלמות זו. כמו־כן נבקר את עמדת רשויות־המס בישראל לגבי מיסוי אופציות הנכתבות על נכסי־מקרקעין. על־פי טענתנו, גם אם העסקאות באופציות היו מסווגות כהלכה בעניין מגדלים, אופן מיסוין, על־פי עמדת רשויות־המס, מוטעה.