להטוטנות פרשנית בפלילים? ומיתת נשיקה לכלל הפרשנות המצמצת? (עוד על "בכוונה לפגוע" בעבירת לשון הרע)

משפטים: כרך כט
בועז סנג'רו

פירוש הביטוי ״בכוונה לפגוע״ המופיע בעבירת לשרן הרע נדון על־ידי בית־המשפט העליון בפרשת בודוכוב נ׳ יפת. דיון זה הניב כמה מאמרי ביקורת, לרבות מפרי עטם של פרופ׳ פלר ושל ד״ר סנג׳רו, אשר עסקו הן ב״מניע״, ב״מטרה״, ב"כוונה" וב״הלכת הצפיות״ — וחשוב יותר, להערכת המחבר  — בפרשנות הראויה למשפט הפלילי בכלל. במאמרו השני בסוגיה, אשר בא לאחר מאמרו של ד״ר סנג׳רו, עוסק בה פרופ׳ פלר באופן שונה לחלוטין מהאופן בו עסק בה במאמרו הראשון, וזאת במטרה לבסס את אותה תוצאה שאליה הגיע עוד במאמר הראשון. דא עקא, שלהערכת המחבר, ועם כל הכבוד, גולש בכך פרופ׳ פלר ללהטוטנות פרשנית (בפלילים!). להטוטנות זו עלולה לגרום לפגיעה אנושה בכלל היסוד של פרשנות מצמצמת בפלילים, וסכנתה משתרעת הרבה מעבר לעיסוק ב״מניע״, ב״מטרה״, ב״כוונה״ וב״הלכת הצפיות״ - כפי שיבואר במאמר זה.