ואף-על-פי-כן - שיתוף נכסים

משפטים: כרך כו
פנחס שיפמן

בפסק־דינו של בית־המשפט העליון בעניין יעקובי וקנובלר מסתמנת לכאורה דעת רוב השופטים שבני־זוג אשר נישאו אחרי תחילת תוקפו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אינם כפופים לחזקת־השיתוף כפי שפותחה בפסיקה, ומכאן שלא ניתן לפרק את נכסי המשפחה לפני מתן הגט. הטענה העומדת במרכז רשימה זו היא, שהלכות השיתוף ממשיכות לחול, אם לא כמבטאות חזקה משפטית כללית, הרי לפחות כהשערה עובדתית; ומכאן שבן־זוג איננו מנוע מלממש את זכויותיו הרכושיות, אפילו אם חברו משהה במתכוון את מתן הגט.