התיישנות שיעבודים

משפטים: כרך כב
חיים זנדברג

מטרתו של מאמר זה היא להשיב על השאלה, מה הדין הראוי להתיישנות שיעבודים ומה מידת השתקפותה של ההמלצה הנובעת מן התשובה לשאלה הראשונה — בדין הנוהג בארצנו. הכותרת ״התיישנות שיעבודים״ אינה אלא כותרת לצרור שאלות־משנה, שבהן יטפל החיבור וביניהן: האם השיעבוד מתיישן? מהי משמעותה של התיישנות השיעבוד (התיישנות הזכות לממש את השיעבוד, התיישנות זכות העדיפות של בעל־השיעבוד כלפי צדדים שלישיים)? מהו היחס בין התיישנות החיוב המובטח לבין התיישנות השיעבוד? האם זכות־הפדיון נתונה להתיישנות?. בניתוחנו ננסה לבחון כל שאלה שתועלה הן ב״משקפי״ דיני־השיעבודים הן ב״משקפי״ דיני־ההתיישנות.