אגב הפסיקה - לעיתוי ההשלמה של עבירת הגניבה (עבירה רגעית, עבירה נמשכת או עבירת שרשרת)

משפטים: כרך י
ש"ז פלר

(לאור ע"פ 535/78, 648/78, 571/78)

הערעורים, הראשון והאחרון, הופנו נגד חומרת העונש בלבד, ואילו ע״פ 648/78 הופנה בעיקר נגד ההרשעה ורק לחלופין נגד חומרת העונש. עניין עקרוני מעורר רק הערעור נגד ההרשעה, ולכן נתעלם מכל שלושת הערעורים במידה שהם נוגעים, בלעדית או לחלופין, לחומרת העונש. נדון, אפוא, רק בע״פ 648/78 בגבולות הא­מורים - להלן: עניין גרין - וכאשר נתייחס למערער מבלי לנקוב בשם, הכוונה רק
למערער גרץ שבערעור פלילי זה.

בעניין גרין נדונה השאלה הנכבדה אם עבירת הגניבה היא מסוג העבירות ״הרגעיות״ או ״הנמשכות״, או שמא היא עשויה להיות גם ״עבירת שרשרת״, ובהקשר זה מהו עיתוי השלמת עבירת הגניבה, כך שניתן יהיה לומר כי, מבחינת התגבשותה, היא נחלת העבר. נדונה שאלה מעניינת נוספת, והיא באיזו מידה התרומה העקיפה להגשמת האלמנט ההתנהגותי שבעבירה, המתבטאת בסיוע לביצועה, עשויה לשמש מבחן לעיתוי ההשלמה של הביצוע העיקרי. יש לציין, כבר בשלב זה, כי בתשובה לשאלת עיתוי השלמת העבירה, היתה מותנית הכרעת הדין בעניין הנידון - להשאיר את ההרשעה על כנה או לזכות את המערער.

נוסף על כך, נדמה לנו כי מן הראוי שלא להימנע מלהעלות על הכתב הרהורי לב אחדים גם בנוגע לנושא - אולי רגיש אך בוודאי הוא בעין -  של מבנה פסק הדין ותוכנו לאור תפקידו, כביטוי וסמל למלאכת הצדק בידי הרשות השופטת.