האם חסרי עבירות אנחנו? על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 13), תש"מ-1980

משפטים: כרך יג
מרדכי קרמניצר

על פי ההצעה הנדונה ייהפכו לעבירות מעשים של לקיחת "שוחד" של כל עובד או שלוח ושל מתן "שוחד" ותיווך "בשוחד" של כל אדם לכל עובד או שלוח. אחרי סעיף 290 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 יבוא סעיף 290א, וזו לשונו:

"290א (א) עובדו או שלוחו של אדם הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו אצל מעבידו או שולחו או שיש בה ניצול אותו תפקיד או מעמד, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) לעניין סעיף זה, "שוחד" – למעט דמי-שתיה כנהוג במקצועו של העובד או השלוח".

כן יוכנסו שינויי התאמה בסעיפים 291 ו-295(ב) לחוק העונשין, שעניינם מתן שוחד ותיווך לשוחד. מטרת הרשימה לבחון האם יש הצדקה ליצירת עבירות חדשות אלה, ובמסגרת זו נבקש תחילה להתחקות אחר הערך שעליו הן מגינות.