הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 2), תש"ם-1979.

משפטים: כרך יא
לסלי (אלעזר) סבה

בשנת 1970 נתקבל בכנסת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל"א-1971, אשר החליף את פקודת העבריינים הצעירים, 1937, בסוגיית שיפוטו של נוער עבריין. מאז חקיקת החוק היתה, לכאורה, פעילות תחיקתית מעטה בנושא זה. ההצעה נשוא הערות אלה אינה אלא התיקון השני המוצע לחוק. בעיני מחבר רשימה זו התחושה הדומיננטית בקריאת סעיפי ההצעה איננה של הגנה על זכויות הקטין ואף לא ההגמשה כשלעצמה, אלא תחושה של החמרת מצבו של הקטין, החשוד בעבירה פלילית והבא במגע עם מערכת בית המשפט לנוער. לתחושה זו יובאו סימוכין במהלך הדיון. בהמשך לכך נדון גם בשאלה, האם קיימת הצדקה להחמרה כזו בתקופתנו. אך יש לציין, כי שאלות אלה, כגון מידת ה׳׳החמרה״ שבהוראות החוק הנוגעות לשיפוט נוער — או, אדרבא, הקיפוח של  — זכויות הקטין בהוראות אלה הן שאלות בעלות אופי אידיאולוגי בולט. אי לזאת, בטרם ניתן לגבש עמדה בשאלות מעין אלה, וכדי ליצור פרספקטיבה לקראת הדיון בהן, מן ההכרח לסקור בקיצור את הלך הרוחות בעולם היום ביחס לתחום שהוא נשוא הדיון הנוכחי.