הביקורת השיפוטית על־פי השופט מנחם אלון

משפטים: כרך כה
אריאל בנדור ושולמית אלמוג

הרשימה עוסקת בפסיקתו של השופט מנחם אלון בתחום המשפט הציבורי. היא מתמקדת בסוגיות מרכזיות אחדות, המבטאות את גישתו הייחודית של השופט אלון: שפיטות, סבירות, כבוד האדם וחירותו, ומהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מחד גיסא, מגלה השופט אלון איפוק מיוחד במידת נכונותו להתערב בהחלטות של רשויות אחרות, במיוחד בעניינים המסווגים כפוליטיים. מאידך גיסא. בולט השופט אלון במפעלו ליצירת סינתזה בין המשפט העברי למשפט המדינה, בנכונותו להתערב בהחלטות הכרוכות במהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה, ובהגנתו התקיפה על אחדות מזכויות האדם, ובמיוחד בעניינים המופקדים ביסודם בידי הרשות השופטת.