המעמד החוקתי של תקנון הכנסת

משפטים: כרך כב
אריאל בנדור

בית־המשפט העליון העניק לתקנון הכנסת מעמד הדומה למעמדה של חוקה. נפסק, כי מותר לקבוע בתקנון הגבלות על תוכנן הפוליטי של הצעות־חוק, וכי אפשר לפסול חוק שהתקבל מתוך הפרה של הוראות תקנון הכנסת. ברשימה נדונה פסיקה זאת, הן מבחינת התבקשותה מן הדין הקיים, והן מבחינת התאמתה לדין הראוי. הדעה המובעת ברשימה היא, כי התקנון אינו מיועד להגביל את תוכנם של החוקים המתקבלים בכנסת — ועל־כן אין תוקף להוראה בתקנון המגבילה את תוכנן של הצעות־חוק — וכי הפרתו של התקנון אינה צריכה להביא לבטלותם של החוקים.