על גבולות ההרתעה היעילה בדיני־הנזיקין

משפטים: כרך כב
ישראל גלעד

עיקר הכתיבה בתחום הניתוח הכלכלי של דיני־הנזיקין מתמקדת בשימוש בדיני־הנזיקין כמכשיר להשגת הרתעה יעילה. רשימה זו בוחנת, האם אכן ניתן להשיג הרתעה יעילה באמצעות דיני־הנזיקין ובאיזו מידה. הדיון מוביל למסקנה כי מן הראוי שהניתוח הכלכלי של המשפט יתמקד פחות ביעילות, בכלל, ובהרתעה, בפרט, וידגיש יותר את תרומת הכלכלה להשגת מטרותיהן החלוקתיות של דיני־הנזיקין.