יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל

משפטים: כרך מד
קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס

מערכות משפט רבות, ובכללן ישראל, מתמודדות עם מגמת עלייה מתמדת בעומסים בשל במספר נסיקה התביעות המוגשות, במגוון התביעות ובמורכבותן, ולכן נדרש לפתח כלים אפקטיביים להקצאת משאבים, לוויסות עומסים ולשכלול הניהול האקטיבי של בתי המשפט. כלי אמפירי בסיסי לשם כך הוא מדד משקלות תיקים, האומד את תשומות הזמן השיפוטיות הנדרשות לטיפול בסוגי הליכים ותיקים שונים. מאמר זה מציג את יצירתו של מדד משקלות תיקים במערכת המשפט בישראל, אשר לראשונה יוצק תוכן ממשי ומוחשי לשיח על אודות העומס בבתי המשפט, ובכך מעמיד עוגן כמותי לדיון על אודותיו. מדד משקלות התיקים אומד ומשווה את הזמן השיפוטי הממוצע המוקדש לטיפול ב-101 סוגי תיקים הנידונים בערכאות השלום, המחוזי ובתי הדין האזוריים לעבודה. יחידות הזמן תורגמו ליחידות משקל יחסיות, בטווח הנע ממשקל 1, שניתן לתיקי צווי חיפוש וכניסה בהליכי מעצרים בבתי משפט השלום, ועד משקל 1826 ,שניתן לתיקי פשעים חמורים הנידונים בהרכב של שלושה שופטים בבתי המשפט המחוזיים. נוסחת החישוב שעל פיה נבנו משקלות התיקים היא פונקצייה של מספר האירועים המרכיבים את העבודה השיפוטית בסוג תיק מסוים, בחלוקה לאירועי הכנה ולימוד, דיונים וכתיבה ושל מורכבות האירועים מבחינת הזמן השיפוטי הממוצע המושקע בהן. נתונים על מספר האירועים ומורכבותן התקבלו באמצעות ארבעה מערכי מחקר עצמאיים המפורטים בהרחבה במאמר, ובכלל אלה מתודולוגיה איכותנית להערכת זמני עבודה על ידי קבוצות שופטים וניתוח כמותני של נתוני מחשוב ושל מדגמים מייצגים של תיקים. מחקר המשקלות בישראל פיתח מתודולוגיות חדשות ושכלל מתודולוגיות קיימות לבניית המדד, מה שהוביל ליצירת משקלות ברזולוציה גבוהה מזו המצויה במדדים המקבילים במערכות משפט אחרות. במהלך בניית המדד נחשף ונוצר מידע רב על אופיים של ההליכים המשפטיים ועל הזמן השיפוטי המושקע בסוגי התיקים השונים. במאמר מובאים נתונים נבחרים העוסקים באופני הסיום של הליכים משפטיים בפסקי דין לעומת פשרות ואופני סגירה אחרים ובתוצאות זמני הטיפול בהליכים המשפטיים השונים. במאמר מוצגות דוגמאות ליישום מדד משקלות התיקים ככלי עזר ניהולי לצורך קבלת תמונת עומסים משקפת במערכת המשפט, לבחינת הצורך בתקני שופטים נוספים ולאיתור אתגרים ניהוליים, כבסיס לדיונים נורמטיביים וככלי ניתוח לתכנון רפורמות. מדד המשקלות מהווה בסיס ליצירת מדד "משקלות רצויים" אשר ישקף את חלוקת הזמן והמשאבים הרצויה במערכת המשפט.

מאמרים נוספים בתחום