לתפיסה חדשה בדבר גבולות ההתערבות השיפוטית בפסק בורר

משפטים: כרך לח
דפנה קפליוק

רשימה זו מציעה תפיסה חדשה באשר לגבולות ההתערבות הראויים של בית המשפט בפסק בורר. לפי התפיסה המוצעת יהיו הצדדים רשאים לבחור מבין אפשרויות אחדות את מידת ההתערבות השיפוטית הראויה בעיניהם. לפי תפיסה זו, תפקידו של בית המשפט בשלב שאחרי פסק הבוררות יהא שונה מתפקידו כיום: לא עוד פיקוח שיפוטי שאינו ניתן לשינוי או להתנאה, אלא פיקוח שהיקף ההתערבות שלו בפסק הבורר נתון להסכמת הצדדים. עיקריה של התפיסה המוצעת אומצו לאחרונה בתיקון מס׳ 2 לחוק הבוררות, התשס״ט-2008.