ניתוח כלכלי של הגנת הגלגול בדיני מסים

משפטים: כרך לח
יעקב נוסים

הגנת הגלגול הינה דוקטרינה מתחום דיני עשיית עושר ולא במשפט המקבלת את ביטויה העיקרי בדיני מסים. ההגנה מאפשרת למדינה בסיטואציות מסוימות להימנע מהשבת מלוא תשלומי המס ששולמו ביתר. הרציונל להגנה זו הוא שסכום המס ששולם ביתר על ידי החב בתשלומו, גולגל על אחרים ומכאן שהשבתו לזה ששילמו תעשיר אותו. כך למשל, מס קניה המוטל על מוצרים ומשולם על־ידי יצרנים מגולגל, לפחות בחלקו, על צרכנים דרך מחירי המוצרים. אם מס זה שולם ביתר, השבתו במלואו ליצרנים תעשיר אותם מאחר שלא יצא במלואו מכיסם. הגנת הגלגול מונעת השבת מלוא המם ששולם ביתר על־ידי יצרנים כאלה על־מנת למנוע את התעשרותם. רציונל זה המבסס את הגנת הגלגול מאומץ ללא עוררין במדינות רבות הן על־ידי מחוקקים, הן על־ידי שופטים והן על־ידי מלומדים. מאמר זה מוכיח כי הרציונל האמור העומד בבסיס הגנת הגלגול מוטעה. ביטול ההגנה לא יביא התעשרות משלמי מסים אשר שילמו מס ביתר. יתרה מכך, הגנת הגלגול כשלעצמה מטילה מס נוסף, סמוי, שלא ניתן להצדיקו. לפיכך, מסקנת מאמר זה היא שיש לבטל את הגנת הגלגול מהדין.