שומרים על קשר: הצעה למודל חדש לאחריות מתווכים מקוונים

משפטים: כרך מג
טל ז'רסקי ומיכל לביא

התקדמות הטכנולוגיה הובילה ללידת דור חדש של יישומים מגוונים ולנתיבי הפצת מידע נרחבים. היא אף יצרה עולם תוכן המופק על ידי משתמשים. טכנולוגיות אלו מאפשרות השתתפות תרבותית רחבה, כמו גם אינטראקציות ייחודיות לעידן האינטרנט. לצד קידום פעילות חברתית רצויה מובילה הטכנולוגיה גם להוזלת עלויותיה של פעילות אנטי-חברתית והרסנית אשר מקורה בעוולות ביטוי. לפיכך שאלות הנוגעות לעוולות אלו, ולאופן הסדרת השיח המקוון בכלל, מגיעות לפתחו של בית המשפט השכם והערב. שני המסלולים העיקריים להתמודדות המשפט עם עוולות מסוג זה הם הטלת אחריות על המעוול הישיר – מפיץ הביטוי – או הטלת אחריות על ספק התוכן בגין פרסו תוכן משמיץ בפלטפורמה המצויה בניהולו. ברשימה זו בחרנו להתמקד במסלול השני: הסדרת האחריות העקיפה של ספקי תכנים מקוונים ככל שזו נוגעת לדיני לשון הרע. סוגיה זו זכתה להתייחסות מקיפה בדין ובספרות. השיח המשפטי לא הבחין באופן שיטתי בין סוגי ספקים שונים. דרך חשיבה זו הובילה לחוסר עקיבות ולהסדרה ביתר או בחסר. אולם תחת כנפי המרחב המקוון חוסים סוגי שיח שונים, שלהם מאפיינים מיוחדים, ובין המשתתפים מתקיימים קשרים מסוגים שונים. למאפיינים אלו השלכות על זרימת המידע, על האופן שבו הביטוי נתפס, על אמינותו ועל החשיבות שמייחסים לו. בשל הקשיים שמעוררים משטרי הסדרה גורפים ובשל מאפייניו המיוחדים של סוג השיח והשפעותיו של ההקשר המקוון, נבקש ברשימה זו לקדם תשתית רעיונית חדשנית וייחודית: הסדרת אחריות מתווכי תוכן מקוונים ללשון הרע על בסיס פרטיקולי ותוך הבחנה בין הקשרים שונים. הגם שמודל הסדרה פרטיקולרי נראה רעיון חדשני, בתחילת הרשימה נראה כי רעיון זה נשען על מציאות מקובלת הנטועה עמוק במסורת הקיימת להסדרת המדיה. בהמשך הרשימה נבחן שיקולי נורמטיביים מרכזיים בניתוח המקובל לאחריות ספק התוכן המקוון. במסגרת זו נעמוד על שיקולים מתחום דיני הנזיקין, חופש הביטוי ואיזוני חוקתיים הנוגעים לעוולות ביטוי בסביבה טכנולוגית אינטרנטית. לאורם נטען כי הניתוח המקובל לאחריות הספק לוקה בחסר ומוביל לתוצאות מעוותות  בהיעדר הבחנה ברורה בין הקשרים מקוונים שונים. לאחר מכן ישורטטו גבולותיו של מודל חדש. המודל מבחין בין סוגי ספקים שונים על יסוד סוגי הקשרי הנרקמים בקהילות שפלטפורמות הספק יוצרות. תוך הסתמכות על הספרות הסוציולוגית אשר בוחנת יצירת קשרים בעולם המקוון יסווג השיח המקוון לשלוש קטגוריות מובחנות. לאור סיווג זה מציעה הרשימה מודל פרטיקולרי להסדרת השיח. חדשנות המודל היא בהצעת סף אחריות נפרד לכל קטגוריה. ניתוח זה יתחשב במאפייני כל קטגוריה ובאיזון בין האינטרסים שצוינו לעיל, הבאים לידי ביטוי במסגרתן. התוצאה המתגבשת היא מודל פשוט ליישום המתאפיין בגמישות ומאפשר להתמודד עם שינויים כלכליים וטכנולוגים. מודל זה מוביל לתוצאה צודקת ויעילה יותר בהטלת אחריות על ספקי תוכן מקוונים ואף מקיים ערך מוסף בקידום ראוי של הזכות לחופש ביטוי במרחב המקוון. לסיום רשימה זו נבחן אתגרים וביקורות מרכזיים בהחלת המודל והשפעתו על השיח וכן על כיווני מחקר עתידיים.