אמא טובה, אמא רעה, אמא לא רלוונטית: הורות במשפט בין אידיאל השוויון למציאות האמהית

משפטים: כרך לט
נויה רימלט

מאמר זה בוחן את מקומה ואת משמעותה של האימהות הנשית בשיח המשפטי העכשווי. בחינה זו נעשית על רקע שינויים שחלו מאז שנות השמונים ביחסו של המשפט לסוגיית אימהותן של נשים. שינויים  אלה, שבמרכזם מעבר ממודל אימהי של זכויות וחובות למודל הורי שוויוני, התרחשו בתמיכתו ובעידודו של השיח הפמיניסטי. ההנחה הייתה שעיגונו הפורמלי של מודל של הורות שוויונית בדברי חקיקה שונים יסייע לערער תפיסות מסורתיות ביחס לאימהותן הטבועה של נשים ויקדם בסופו של דבר את השוויון המגדרי בחברה. על רקע הדברים הללו, השאלות העומדות במרכזו של מאמר זה הן אם עיגונו של אידאל ההורות השוויונית במשפט אכן הביא למיגור האידאולוגיה האימהית הישנה, ואם המצב הקיים – שבו השיח המשפטי מתבסס ברמה הגלויה והמפורשת על רטוריקה ניטרלית של הורות – אכן ראוי ורצוי מבחינתן של נשים .באמצעות ניתוח של ארבע פרשות שעסקו במישרין או בעקיפין באימהותן של נשים ונדונו בבתי משפט שונים בעשור וחצי האחרון ,המאמר מצביע על כך שברמה ההצהרתית בתי המשפט נאחזים בשיח השוויון ההורי החדש ועושים בו שימוש כמסגרת לדיון כשהם נדרשים להתמודד עם סוגיות הנוגעות להורות ולטיפול בילדים. עם זאת, שיח שוויון זה בעייתי משני טעמים: ראשית, הוא מבלבל בין מודל ההורות השוויונית כאידאל שראוי להגשימו לבין המציאות החברתית בפועל, שעדיין משקפת חוסר שוויון ממשי בין נשים לגברים בזירה המשפחתית. הדיבור על שוויון מעלים אפוא מציאות של חוסר שוויון, ומגביל את יכולתם של בתי המשפט לתת מענה ראוי לדילמות מגדריות, שהן תוצר של מציאות לא שוויונית זו. שנית, מתברר כי במקרים רבים הדיבור על שוויון הוא דיבור ריק מתוכן שאינו מעיד על שינוי תפיסתי מהותי. שופטים מסוימים עדיין אוחזים בתפיסות סטראוטיפיות ומציבים ציפיות מובחנות לגבי אימהותן של נשים בהשוואה לתפקודם ההורי הראוי של גברים ,והבחנות אלה מכפיפות נשים למערכת ממשטרת של כללים ביחס להתנהגותן האימהית הראויה. זאת ועוד: חלק אחר של הדילמה צץ במפגש בין ארגונים פמיניסטיים לבין בתי המשפט. כמשתתפים פעילים בזירה המשפטית, גורמים פמיניסטיים נוטלים היום חלק פעיל בכינונו של שיח השוויון ההורי. במצב דברים זה המאבק הפמיניסטי צריך לא רק לבקר את השיח השיפוטי הנוהג אלא גם להכיר באופן שבו דפוסי השתתפותו בעיצוב המשפט תורמים לכינונו של שיח בעייתי זה.