הגיאוגרפיה של הפשע: מדיניות ציבורית תחרותית וטיפול בפשיעה

משפטים: כרך לט
דורון טייכמן

מאמר זה מנתח את המבנה השלטוני של מערכת הטיפול בפשיעה בישראל. בבסיס הניתוח עומד מודל תחרותי של הכלכלה הפוליטית של מדיניות הטיפול בפשיעה במסגרת משטר מבוזר. מודל זה מראה כי רשויות שלטון מקומיות עשויות להתחרות זו בזו במדיניות הטיפול בפשיעה. תחרות זו צפויה להוביל רשויות מקומיות להגביר את מאמציהן להילחם בפשיעה, וזאת מתוך מטרה (מודעת או לא מודעת) להעתיק פשיעה לרשויות שכנות. בסופו של יום ,תהליך תחרותי זה עלול להוביל לרמה עודפת של השקעה בטיפול בפשיעה. לאחר הצגת המודל הבסיסי המאמר מדגים כי על אף אופייה הריכוזי של מערכת הטיפול בפשיעה בישראל, בפועל עברה מערכת זו בשנים האחרונות תהליך מתמשך של ביזור, שבמהלכו גבר כוחן היחסי של רשויות מקומיות בתחום הטיפול בפשיעה. על רקע זה המאמר מציע בחינה מחודשת של חלוקת הסמכויות השלטוניות הראויה בתחום הטיפול בפשיעה בישראל.