שידוד מערכות בדיני החוזים האחידים

משפטים: כרך יב
אריאל בן-נון

זה עתה חוקקה הכנסת חוק חדש בנידון, את חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1983. מצב העניינים והביקורת שנמתחה על החוק הקיים שיכנעו את האחראים לחקיקה במשרד המשפטים, שכישלון החוק הקיים נעוץ, לפחות באופן חלקי, בהוראותיו וכי דרוש שינוי תחיקתי מהותי. הקו המנחה את החוק החדש הוא הרחבת סמכויותיהם של הגופים הממונים על ביקורת החוזים האחידים, וזאת בלי לפגוע, עקרונית, במערכת הרשויות הנוכחית. נשמרת הביקורת הכפולה באמצעות בתי המשפט מצד אחד ובאמצעות בית הדין לחוזים אחידים (להלן: ״בית הדין״), שיבוא במקום המועצה, מצד שני. עורכי החוק החדש טרחו להקנות לו מבנה חיצוני ברור וסגנון מובן לכל. אולם, כפי שנראה להלן, גם בכך אין די כדי לפתור את בעיות הפרשנות כולן.