ביטוח כפל יתר: סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א-1981

משפטים: כרך יב
דוד חשין

ביום 2 בפברואר 1981 קיבלה הכנסת את חוק חוזה הביטוח, התשמ״א—1981 (להלן: ״חוק הביטוח״ או ״החוק״). חוק זה, שמועד כניסתו לתוקף נדחה ליום 1 בינואר, חל על כל סוגי הביטוח למיניהם, למעט ביטוח משנה ולמעט ביטוח ימי ואווירי. סעיף 59 לחוק, הנמצא בפרק העוסק בביטוח נזקים, מסדיר את הסוגיה של ביטוח כפל יתר בתחום ביטוחי השיפוי, דהיינו בביטוחי רכוש ואחריות, שמטרתם לפצות את המבוטח על הנזק שנגרם לו ולהחזיר את מצבו הכספי לקדמותו.

ההסדר שנקבע בסעיף 59, ובמיוחד בסעיף קטן (ג) שבו, חולל שינוי של ממש בגישתו של המשפט הישראלי לביטוח כפל יתר ולאחדות מן הבעיות שהוא מעורר. בהמשך הדברים נציג ונבחן את פרטי ההסדר החדש, אך תחילה נעמוד על ההסדרים המגוונים שהוצעו ופותחו במשפט האנגלו־אמריקני. לפני כן נתעכב בקצרה על ההגדרה של ביטוח כפל יתר ועל שאלת חוקיותו ודרכי התהוותו.