תקנון כתב העת

תקנון כתב העת

1. מטרות

א.     "משפטים על אתר" הינה המהדורה המקוונת של כתב העת "משפטים", בעריכתם של תלמידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

ב.     מטרות המהדורה הן כדלקמן:

(1)   להוות חלק מכתב העת "משפטים" ולסייע בהגשמת מטרותיו.

(2)   לאפשר פרסום משפטי-אקדמי מהיר ועדכני, הנגיש על-גבי רשת האינטרנט, ומעשיר את הספרות המשפטית בישראל.

2. עצמאות המהדורה

א.     המהדורה תפעל לפי תקנון זה.

ב.     המהדורה אוטונומית לקבל או לדחות חומר לפרסום, בהתאם לתקנון ולמטרות המהדורה, ובמיוחד בשים לב למטרתה הראשונה של המהדורה, ולפי שיקול דעתו של העורך.

3. חברי המערכת

א.     המערכת תורכב מעורך ומחברי ועורכי כתב העת "משפטים".

ב.     כהונה כחבר מערכת או כעורך בכתב העת מהווה חלק אינטגרלי מהפעילות בכתב העת "משפטים". סמכויות וחובות חבר המערכת ייקבעו על פי הסעיפים הרלוונטיים בתקנון כתב העת "משפטים".

3א. מורה מייעץ וועדה מלווה

המורה המייעץ והועדה המלווה לכתב העת "משפטים", ישמשו בתפקיד זה גם עבור מהדורת "משפטים על אתר". תפקידיהם וסמכויותיהם ייקבעו על פי הסעיפים הרלוונטים בתקנון כתב העת "משפטים".

4. עריכה

א.     למערכת המהדורה יהא עורך אחד.

ב.     תקופת הכהונה של העורך לא תהיה קצרה מ-6 חודשים ולא תימשך מעבר ל-24 חודשים.

5. בחירת העורך

א.     העורך ייבחר בתום כל תקופת כהונה, ע"י עורכי כתב העת 'משפטים' בהתאם לס' 34א(ב) לתקנון כתב העת 'משפטים'. הבחירה תיעשה תוך התייעצות עם העורך הנוכחי של מהדורת 'משפטים על אתר', במידה והחלפת העורך אינה נעשית על פי סעיף 5(ב) לתקנון זה.

ב.     על אף האמור בסעיף א', רשאים עורכי כתב העת "משפטים" ליזום החלפת עורך המהדורה, תוך התחשבות בהגשמת מטרות המהדורה בזמן תקופת כהונת העורך.

6. תפקיד העורך וסמכותו

א.     העורך יעמוד בראש המערכת וינהל את עבודתה בהתאם לתקנון זה. לעורך כל סמכות הדרושה לשם ניהול המערכת, הפעלתה והשגת מטרותיה.

ב.     פעולה מהותית במערכת מצריכה תיאום מראש עם עורכי כתב העת "משפטים".

7. פרסום רשימות

א.     חומר לפרסום יועבר למערכת דרך הדואר האלקטרוני בלבד. לא תתקבלנה רשימות שאורכן עולה על 8,000 מילים, כתובות בפונט David, גודל 12, רווח של שורה וחצי ויישור לשני הצדדים.

ב.     במהדורה תתפרסמנה רשימות מהסוגות הבאות:

(1)   רשימות נושאיות-אקדמיות – מסה משפטית תמציתית בכל נושא.

(2)   סקירת פסיקה או ספר.

(3)   "המשיבים" – רשימת תגובה למאמר שהתפרסם באחרונה.

(4)   פולמוס – דיון משפטי ביקורת מטעם צמד כותבים, הנכתב בתצורת טיעון בבית המשפט – טיעון מרכזי, תשובה מטעם הצד שכנגד, וסיכום.

(5)   "שיבת המוחות" – רשימות אקדמיות נושאיות מטעם תלמידים ישראלים לתארים מתקדמים הלומדים מחוץ לארץ,
אשר מהוות תרגום ועיבוד של עבודה אקדמית. לגרסה הלועזית של הרשימה יצורף תקציר בעברית.

ג.     עם קבלת הרשימה במערכת, תישלח למחבר/ים הודעת דוא"ל המאשרת את קבלתה.

ד.      עורך המהדורה רשאי להעביר רשימה שהתקבלה לישיבת צוות או לשיפוט של חבר-מערכת יחיד.

ד.      עורך המהדורה רשאי לדחות על הסף רשימה שהוגשה, באחד מן המקרים הבאים:

(1)   הרשימה המוגשת אינה עומדת בתנאי תקנון זה להגשת רשימות.

(2)   העורך השתכנע כי פרסום הרשימה המוגשת יפגע בקידום מטרות המהדורה, כקבוע בס' 1(ב) לתקנון זה.

8. ישיבת צוות

א.     ישיבת צוות תתבצע על ידי שני חברי מערכת ועורך כתב העת. חברי המערכת ייקבעו על ידי עורכי כתב העת 'משפטים'.

ב.     על חברי המערכת לבחון את המאמר בהתאם לדרישות המפורטות בס' 46, 48 לתקנון כתב העת 'משפטים'.

ג.      בנוסף לכך, על שני חברי המערכת לבצע בדיקה ביבליוגרפית כמפורט בס' 47 לתקנון כתב העת 'משפטים'.

ד.     הישיבה בנוגע למאמר תתבצע בהתאם לנוהל המפורט בס' 50-49 לתקנון כתב העת "משפטים".

ה.     טיפול במאמר מתוקן יתבצע בהתאם לנוהל המפורט בס' 51 לתקנון כתב העת "משפטים". שלב זה לא יארך יותר מחודש ימים.

9. תקופת הטיפול במאמר

א.     למעט מקרים חריגים, תשובה ראשונית למחבר המאמר תוחזר בתוך חודש מרגע קבלתו.

ב.     למעט מקרים חריגים, פרסום מאמר שהתקבל יתבצע בתוך כחודשיים מרגע קבלת המאמר המתוקן על ידי הכותב.

10. הודעת אישור או דחיה

א.     תשובה מנומקת בהתאם לסעיף 9 לתקנון זה תוחזר לכותבי המאמר, בין אם אושר המאמר ובין אם נדחה.

ב.      על אף האמור בסעיף-קטן א', במידה והחליט העורך לדחות את המאמר על הסף, החזרת תשובה מנומקת כפופה לשיקול דעתו.

11. שינוי התקנון

הצעות לשינויים בתקנון זה יידונו בישיבה הכוללת את שני עורכי כתב העת 'משפטים' ועורך המהדורה; שינוי יבוצע בהסכמת כלל משתתפי הישיבה.