פליטים, מעסיקים, ו"פתרונות מעשיים" בבג"ץ: בעקבות בג"ץ 6312/10 קו לעובד נ' הממשלה

גיליונות: גיליון ג
יובל לבנת

בפסק הדין בבג"ץ 6312/10 נדחתה עתירה של ארגוני זכויות אדם בדבר זכותם של מבקשי מקלט לעבוד. בית המשפט קבע שההסדר שעליו הודיעה המדינה, ולפיו יחול איסור על מבקשי מקלט לעבוד אך עם זאת לא ייקנסו מעסיקיהם בגין העסקה שלא כדין - עד להקמת מתקן לשהייתם של מבקשי מקלט בדורם הארץ - הוא בבחינת איזון ראוי. רשימה זו מבקרת את פסק הדין בגין ההגנה החד-צדדית שניתנה למעסיקים אך לא לעובדיהם, מבקשי המקלט, ובגין התעלמותו של בית המשפט מן הפגיעות הסימבוליות והמעשיות שעלולות להיגרם למבקשי המקלט בגין איסור העבודה גם בנסיבות שבהן המעסיקים אינם נקנסים, ומבקשי המקלט ממשיכים לעבוד.

כמו כן מנתחת הרשימה את פסק הדין כנדבך נוסף של מדיניות ה"סמוך", שמאפיינת את התנהלותה של מדינת ישראל בתחום ההגירה ככלל ובתחום הטיפול במקשי מקלט בפרט.