הפוליגרף (מכונת־האמת) בשירות המשפט - סוגיות מדעיות ומשפטיות

משפטים: כרך טז
גרשון בן־שחר, מיה בר־הלל וישראל ליבליך

המצב המשפטי של חקירה באמצעות הפוליגרף והראיות שהושגו באמצעותה היו לאחרונה נושא לוויכוח בארצות אחדותי. בין היתר נסב הוויכוח על התרת הצגתן של תוצאות של חקירת פוליגרף וכדאיותה כראיה בבית־המשפט, במיוהד בעניינים פליליים. אנשי אקדמיה הצטרפו לוויכוח, אך גם בתוכם אין הסכמה כללית בעניינים אלה. אחדים העלו חששות לגבי האפשרות שקבלת תוצאות החקירה בפוליגרף כראיה עשויה לפתוח פתח לשגיאות מקריות וזדוניות, ואילו אחרים שהתרשמו באופן חיובי מדיווחי הדיוק של השיטה רואים בחקירת הפוליגרף כלי־עזר מבטיח בתהליך חשיפת האמת.בתי־המשפט בארצות־הברית מוכנים לקבל תוצאות חקירה בפוליגרף במשפט אזרחי בתנאי ששני הצדדים המתדיינים נתנו את הסכמתם לכך, ובמדינות מועטות - אף בניגוד לרעתו של אחד הצדדים. תוצאות פוליגרף מתקבלות לאחרונה כראיה גם בהליכים פליליים בבית־משפט צבאי.

חלק־הארי בוויכוח אודות הפוליגרף, בבית המשפט ומחוצה לו, נסב על שאלת תוקפם של שיפוטים המבוססים על הפוליגרף ודיוקם. לא היה כמעט אזכור לאפשרות שאפילו היה הפוליגרף מזהה מדויק, שניתן לסמוך עליו לחלוטין, הרי שהשימוש בו עלול לעורר בעיות מעשיות, משפטיות ואתיות, שיש לשקול גם אותן כל־אימת שבוחנים את קבילותו בעניינים פליליים.

במאמר זה ננסה להרחיב את הדיבור בעניינים אלה, שכאמור הוזנחו במסגרת הוויכוח הנטוש בנושא קבילות של ממצאי הפוליגרף בבית־המשפט.