הגנה משפטית לנאשמים ולחשודים

משפטים: כרך ד
אליהו הרנון

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 3), תשל״ב 1972, באה, בין השאר, להרחיב
את זכות החשוד לסניגור. חוק הסיוע המשפטי, תשל״ב 1972, הוא פרי המלצות הוועדה
לשיפור שירותי הסעד המשפטי למעוטי יכולת, שהיתה בראשותו של שופט בית המשפט
העליון, ד״ר י.קיסטר (להלן—ועדת קיסטר). אם התקנות שיוצאו על־פי החוק,
יאמצו את המלצות ועדת קיםטר בעבינים פליליים, יגדלו האפשרויות של מתן שירות
משפטי לנאשם או לחשוד שהוא מחוסר אמצעים.
נוכח התפתחויות אלה, דומה שראוי לבחון באיזו מיתי׳ אכן עונים ההסדרים הקיימים
והמוצעים על צרכיו המוצדקים של נאשם ושל חשוד בשיטה משפטית מתוקנת. למטרה
זו נסקור את הדין הקיים ונעמוד על משמעות הצעת החוק, אר נפתח בציון הנימוקים
לצורך בםגיגור.