דרישת משלוח התראה נוטריונית (ע"א 286/67 ג'ברה נ. פרץ (כ"א פד"י (2), 741)

משפטים: כרך א
שמואל ברלינר

המשיב מסר את משאיתו לתיקון אצל המערער, והלה התחייב לתקנה עד תאריך מסוים. נקבע בחוזה, שעבור כל יום של אחור ישולם סכום קבוע של 150 ל"י. המשאית נמסרה למשיב 64 יום לאחר התאריך המוסכם. אך ההתראה הנוטריונית נשלחה רק 5 ימים לפני החזרת המשאית.

הבעיה שהתעוררה היא האם יחושבו הפיצויים בגין הפרת החוזה מיום האחור או רק מיום משלוח ההתראה. הוחלט, שבמקרה זה אין חובה לשלוח התראה נוטריונית ולפיכך אי משלוח ההתראה אינו משפיע על חישוב הפיצויים.

פסק הדין מהווה המשך למגמה בולטת לצמצם ככל האפשר את תחולתו של סעיף 106 לסה״ח לפרוצדורה העותומני, שכן ״הדרישה בדבר משלוח התראה נוטריונית שהיתה אולי יפה בשעת נתינתה, אינה ממלאת עוד שום תפקיד מועיל. להיפך, לרוב היא רק מכבידה ומזיקה... הגיעה השעה להסיר את המכשלה הזאת מדרך המשפט שלנו ויפה שעה אחת קודם״.

בפשרת ג'ברה נ. פרץ נקבעה אי-חלותו של ס' 106 הנ"ל בשל התנייה מכללא. בפסק הדין סוקר השופט קיסטר את המקרים בהם לא חלה דרישת ההתראה הנוטריונית, ופסק דינו מעלה בצורה נוקבת את השאלה: עד מתי ישאר בתוקפו הסעיף שהפסיקה הפכה אותו ל״אות מתה״?