הגנה חוקתית מוחלטת לעקרונות היסוד שבהצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך הפלילי (סימפויזיון על אתר / גיליון כא)

מרים גור-אריה

הצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך הפלילי מבוססת על ההנחה כי הגשמת התכליות של הדין הפלילי מחייבות פגיעה בזכויות של מי שהיא צד להליך הפלילי; ולכן, מכפיפה את ההגנה החוקתית על זכויות היסוד בהליך הפלילי למבחני המידתיות החוקתיים. רשימה זו טוענת כי ההקפדה על הזכויות בהליך הפלילי חיונית להבטחת הלגיטימיות של ההליכים הפליליים, במסגרתם המדינה, באמצעות רשויות אכיפת החוק, מייחסת לפרט אשמה, שמביאה להטלת סטיגמה על התנהגותו ולגזירת עונשו. כדי להבטיח כי הזכויות הבסיסיות בהליך הפלילי לא יתפסו כמכשול בדרך להגשמת התכליות של הדיון הפלילי ראוי  להעניק הגנה חוקתית מוחלטת, שאיננה כפופה למבחני המידתיות, לכמה מעקרונות היסוד שבהצעה החוק: לעקרון החוקיות המכפיף את המשפט הפלילי לשלטון החוק והמעגן את הדרישה להזהרה הוגנת; לליבת ההליך ההוגן המגנה על התנאים המינימליים הנדרשים להבטחת הלגיטימיות של ההליך הפלילי; ולחזקת החפות המבטיחה כי כבוד החשודה ישמר במסגרת כל ההליכים המתנהלים נגדה עד למתן פסק דין סופי של הרשעה. למרות הרתיעה מהענקת הגנה חוקתית מוחלטת לזכויות מהותיות, טוענת הרשימה כי ההגנה המוחלטת על הזכויות הדיוניות בהליך הפלילי, היא שתעניק לגיטימציה לאיזון החוקתי המתחייב בן הזכויות המהותיות של העבריין הנפגעות על ידי עצם ההפללה, הסטיגמה הטמונה בהרשעה והענישה, לבין זכויות הקרבן והאינטרס הציבורי. האיזון יוגבל למקרים בהם העבירה הוגדרה בחוק שהיה בתוקף בזמן ביצוע המעשה (עקרון החוקיות), יחול רק ביחס למי שאשמתם הוכחה מעבר לכל ספק (חזקת החפות), ויעשה במסגרת הליך הוגן.