זכויות עובדים, זכויות קניין ומה שביניהן: הגנה על שכר העבודה של עובדים עצמאיים

משפטים: כרך מב
נטע ברק-קורן

מעמד העובדים העצמאים לא זכה עד כה להתייחסות מעמיקה במשפטנו, ונהוג לסבור כי מאפייניו אינם מצדיקים הסדרה משפטית ייחודית שתבחין אותו ממעמד העובדים השכירים שלו יוחד הענף המשפטי של דיני העבודה. רשימה זו מערערת על ההבחנה הדיכוטומית הרווחת בין שני מעמדות העובדים וקוראת לפיתוחם וליצירתם של מנגנונים משפטיים שיקנו זכויות עבודה או "זכויות מעין-עבודתיות" לעובדים עצמאים. עוד נטען כי פיתוחם של מנגנונים אלה אינו צריך להיות מוגבל לדיני העבודה, וכי אפשר להגן על העובד העצמאי גם באמצעות המשפט הפרטי.

דרך הילוכה של הרשימה הוא כדלקמן: ראשית יידונו המאפיינים והמצבים שבהתקיימם מוצדק לספק הגנה משפטית לעובדים עצמאים נוכח תכליותיהם הבסיסיות של דיני העבודה. לאחר מכן תודגם הטענה העקרונית באמצעות דיון בזכות להגנה על השכר. זכות זו, הגם שאינה עומדת לעובד העצמאי במשפט העבודה, זוכה להגנה ניכרת במשפט הפרטי באמצעות הזכות הקניינית לעיכבון. הדיון בהגנה על שכרו של העובד העצמאי ימחיש את התפקיד המרכזי שיכול למלא המשפט הפרטי ביצירת זכויות עבודה ושמירה עליהן, אך גם את החוסרים הקיימים בהגנת שכרו של העובד העצמאי כיום. חוסרים אלה ינותחו בחלקה האחרון של הרשימה ויוצעו להם פתרונות, בעיקר מתחומי המשפט הפרטי, אך גם מתחומי משפט העבודה.