צדק, הגינות ויעילות בדיני חברות: הערות בעקבות ע"א 4263/04

משפטים: כרך מ
דורון טייכמן

בפסק הדין בפרשת משמר העמק קבע בית המשפט העליון כי מימון דק כשלעצמו הוא עילה להדחיית חוב של בעלי המניות של החברה. בהערת אגב אף הרחיב בית המשפט הלכה זו וציין כי מימון דק מצדיק הרמת מסך מלאה וייחוס של כלל חובות החברה לבעלי המניות. רשימה זו תבחן פסיקה זו באופן ביקורתי ותראה כי אינה עולה בקנה אחד עם הדין המצוי ועם הדין הרצוי. במישור הדין המצוי תראה הרשימה שפסק הדין לא משקף את ההוראות שבסעיף 6 לחוק החברות ולא מספק הנמקה משפטית ראויה לתוצאה שאליה הגיע. במישור הדין הרצוי תטען הרשימה שההתמקדות של פסק הדין בקידום צדק והגינות תחת קידום יעילות איננה רצויה בהקשרים מסחריים-הסכמיים. יתרה מזו: התמקדות זו הובילה את בית המשפט לתוצאה לא ראויה בעניין משמר העמק, העלולה להוביל לחוסר ודאות משפטית ולהגבלת יכולתם של יזמים ליטול סיכונים יעילים במסגרת התאגיד.