איזו מין הטרדה: האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם?

משפטים: כרך כט
אורית קמיר

 רשימה זו מציגה את התפתחות הדוקטרינה המשפטית האמריקנית בסוגיית ההטרדה המינית, ומצביעה על ארבעה היבטים בעייתיים בדוקטרינה זו (הגדרת ההטרדה המינית בהפליה על בסיס מין, ההבחנה הקטגורית בין הטרדות מיניות מן הסוגים ״זה תמורת זה״ ו״סביבה עוינת״, השימוש בדמות ״האדם הסביר״ בהקשר של הטרדה מינית והצמדת הדוקטרינה המשפטית של הטרדה מינית למאפייניה הייחודיים של התופעה בעולם העבודה). על רקע ניתוח המצב המשפטי בארצות־הברית, כמו גם המצב המשפטי ששרר בתחום זה בישראל בשנים 1998-1988, מפתחת הרשימה גישה משפטית חדשה להטרדה המינית, אשר ניצבת כיום בבסיס החקיקה הישראלית החדשה למניעת הטרדה מינית. על פי גישה זו, הטרדה מינית מוגדרת בחקיקה ראשית כפגיעה בכבוד האדם ובחירותו (ביחד עם היותה פגיעה בזכות לשוויון) ומאפייניה המשפטיים רלוונטיים לכל סוגי ההטרדה המינית בכל תחומי החיים, ולא רק לאלה בתחום עולם העבודה: האיסור על ההטרדה המינית הוא אזרחי ופלילי גם יחד, והוראות החוק מוגדרות באופן שנועד למנוע שימוש שיפוטי בדמות ״האדם הסביר״ בתחום משפטי זה.