תיאוריית האכיפה בהצעת חוק החברות החדש

משפטים: כרך כו
מיכל אגמון ודוידה לחמן מסר

מטרתו של מאמר זה היא להציג את תפישות־היסוד והבסיס הרעיוני בסוגיית האכיפה של ההוראות בהצעת חוק החברות. המאמר מבהיר את עקרונות היסוד שעמדו בבסיס קביעת דרכי האכיפה בהצעה, ביניהם הרצון להימנע מסנקציות פליליות, והעדפת מנגנוני־אכיפה פנימיים לחברה. המאמר ממשיך ומבהיר, כי בשל עקרונות אלו נשקלו דרכי האכיפה מהקל אל הכבד. מהתערבות רחוקה - קביעת דינים שיאפשרו לכוחות השוק לפעול (כמו הפרק על הצעות רכש), דרך מנגנוני־פיקוח פנימיים (כמו הצבעת בעלי המניות ודירקטורים חיצוניים), המשך במתן תרופות למעורבים בפעילות החברה שיאפשרו אכיפת זכויותיהם (כמו התביעה הנגזרת ותביעת הייצוג הקבוצתית) וכלה בסנקציות ישירות על הפרת הוראות (מחיקה מנהלית של חברה ועיצום כספי). התקווה היא שהמעבר למגוון רב של תרופות הכוללות תמריצים להפעלתן תביא לאכיפה טובה יותר של דיני־החברות ולניהול עסקי תקין.