על ״הנחות עבודה", אינטואיציה שיפוטית ורציונליות בקביעת גדרי האחריות ברשלנות

משפטים: כרך כו
ישראל גלעד

 שני פסקי־דין חשובים שניתנו לאחרונה - מדינת ישראל נ' לוי וסבג נ' מאיר- חידשו דבר בסוגיות הבסיסיות של חובת זהירות והתרשלות המונחות בלב עוולת הרשלנות. רשימה זו מציגה התפתחויות אלה ומעריכה אותן על רקע התפתחויות מקבילות במשפט האנגלי. מסקנתה היא, כי פסק־דין מדינת ישראל נ׳ לוי הוא התפתחות חיובית בעיקרה בעיצוב חובת הזהירות, בעוד שדעת שופטי־הרוב בפסק־דין סבג נ׳ מאיר סוטה מעקרונות הרשלנות הבסיסיים ומאיימת לטשטש את הגבולות בין רשלנות לאחריות חמורה.