הפיקוח על חלוקת זכויות ההצבעה בחברות

משפטים: כרך יג
אוריאל פרוקצ'יה

ברשימה זו אציע לקורא את התזה שכלל הפיקוח האופטימלי הוא כלל ההימנעות מפיקוח. רוצה לאמר, יש להחזיר את הגלגל אל המצב ששרר (ועודנו שורר) לפי פקודת החברות, ולהסיר כל מגבלה על כוחם של המנפיקים להפלות בזכויות ההצבעה של הניירות שהם מציעים לציבור. בפיתוחה של תזה זו אתקדם בדרך הבאה: בפרק א׳ אסביר מדוע לדעתי כלל של שוויון שאינו רצוי למנפיקים לא יהיה אפקטיבי, בשל אפשרויות העקיפה הקלות של כלל בזה. בפרק ב׳ אנתח ואפריך את הטיעון כאילו המשטר האופטימלי בחברה הוא המשטר הדמוקרטי, המתבטא בשוויון בזכויות ההצבעה. בפרק ג׳ אנתח ואפריח את הטיעון כאילו המשקיע עשוי לצפות לתשואה ולרווחים גבוהים יותר על השקעתו בהינתן כלל הצבעה דמוקרטי. פרק ד' ישמש מעין אפילוג על הקשר בין זכויות ההצבעה ובין מושג הדמוקרטיה התאגידית.