התחולה בזמן של הנורמה הפלילית (תחולה רטרואקטיבית של נורמה מקלה)

משפטים: כרך יא
יעל אריאלי

תחולת הנורמה הפלילית בזמן מוסדרת במשפטנו בעיקר בסעיף 14(ב(4) לפקודת הפרשנות (נוסח חדש) 1954. סעיף זה כפוף לחריגים שנקבעו בחוק, הן במפורש והן במשתמע. אחד החריגים לסעיף נקבע בסעיף 47 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971. ברשימה זו נעמוד על משמעות חריג זה ועל השלכותיו לגבי סיטואציות עובדתיות ומשפטיות שונות.