המשפט הישראלי והמשפט העברי — זיקה וניכור (תגובה להרצאתו של פרופסור ליפשיץ)

משפטים: כרך יט
אליאב שוחטמן

את עיקרי דבריו ייחד ידידי פרופ' ברכיהו ליפשיץ, למידת השפעתו של המשפט העברי על משפט המדינה במרוצת ארבעים השנים שמאז קום המדינה. דומה בעיני, שבמסגרת כנס שנושאו "ארבעים שנה למשפט הישראלי" יש מקום לבחון גם את החידושים ואת ההתפתחויות שהתחוללו בתוך המשפט העברי גופו במרוצת ארבעים שנותיה של המדינה; שהרי המשפט העברי הוא, בגבולות ידועים, חלק ממשפט המדינה. אכן, סקירה ממצה של נושא זה בכללותו אינה אפשרית במסגרת זו, ואולם מן הראוי להתייחס לפחות לשאלה מרכזית אחת, והיא: באיזו מידה מערכת החוק והמשפט של המדינה מוצאת ביטוי בפסיקה הרבנית החדישה? האם המציאות המדינית החדשה שבאה לו לעם ישראל לאחר שנות גלותו הארוכות ותולדותיה של מציאות זו בשדה החוק והמשפט השפיעו בצורה כלשהי על הפסיקה הרבנית החדשה שלאחר קום המדינה – פסיקה האמורה לשקף את החידושים וההתפתחויות שהתחוללו בעולמו של המשפט העברי?