דיני הערבות הכלליים - קושיות, מגמות והרפורמה המוצעת

משפטים: כרך כב
מיגל דויטש

למוסד הערבות חשיבות מרכזית בחיי המסחר. הרשימה בוחנת את ההסדרים הכלליים שבחוק הערבות, אשר נחקק ב־1967, ומצביעה על ליקויים הדורשים תיקון, והוראות הדורשות עידון, בצד פרשנותן הראויה של הוראות שונות. זאת, תוך עיון ביקורתי בהצעת־החוק שהוגשה לאחרונה לרפורמה בדיני הערבות, הצעה המפנה זרקור אל חלק מן הסוגיות. מרכזו של הדיון ברשימה סב סביב עיצוב גבולותיה של תכונת הטפילות והמישניות של הערבות. נדונות ההשלכות הנודעות לביטול או שינוי בחיוב הנערב, על חבות הערב: זכותו של הערב לעשות שימוש בטענות הגנה של החייב, אשר החייב עצמו אינו נכון להפעילן: וכן, התנאים להפעלת זכות החזרה של הערב על החייב, לאורו של סעיף 10 לחוק.