ביקורת ספרים - דני סטטמן וגדעון ספיר "דת ומדינה בישראל - עיון פילוסופי-משפטי"

משפטים: כרך מו
יצחק אנגלרד

לפנינו יצירה מרשימה על יחסי דת ומדינה בישראל. הרעיון לצרף עיון פילוסופי לניתוח משפטי הוא ייחודי ונועז למדי. הוא דורש כושר עיון והפשטה מצד אחד והכרת המציאות והבנתה על כל מרכיביה מן הצד האחר. ואכן בספר מצויים היגדים וטיעונים מתחומי הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, הפוליטיקה והמערכת המשפטית. למאמר הביקורת על הספר שני חלקים: החלק הראשון מתאר בהרחבה את תוכן הספר, והחלק השני מתרכז בביקורת על רעיונות שונים של המחברים. נקודת המוצא המדינית שלהם היא קיומה של דמוקרטיה ליברלית. הספר מחולק לשלושה שערים: השער הראשון עוסק בביקורת כללית על התזה הליברלית של הפרדת הדת מן המדינה; השער השני מוקדש להגנה על הדת ולגבולותיה של ההגנה; השער השלישי מתרכז במיוחד בשאלת היחס המיוחד בין דת למדינה במדינת ישראל.

בביקורת שבחלק השני של המאמר מצוין ככלל כי האופטימיזם של המחברים בדבר ההתגברות על המגמות השליליות, המסכנות את ערכי הדמוקרטיה הליברלית, מבוסס במידה מסוימת של נאיביות בשל המציאות הפוליטית העכשווית בישראל על רקע האידיאולוגיה הדתית של חוגים רחבים. באשר לפרטי הביקורת, מצוין כי הגישה המצמצמת של המחברים בנוגע לחופש הדת היא בעייתית, משום שאינה מתייחסת לחובה הדתית ביהדות להפריש אחר מאיסור. אי-קיומה של חובה זו עלול להביא, לדעת האדם הדתי, סנקציה שמימית על כלל ישראל. כמו כן גם קביעת המחברים שהתנאי להגנה מפני דרישה של המדינה הוא חובה דתית נוגדת ומפורשת, גורמת לצמצום יתר של חופש הדת. גישה זו הביאה לידי כך שאין בספר דיון מעמיק בבעיית המקומות הקדושים. כן צוין בביקורת כי גם בעיית הגיור אינה זוכה לדיון עקרוני מפורט. כמו כן, בניגוד להנחת המחברים, הדת אינה נחלשת בחברה העכשווית אלא מתחזקת. בעניין ההצעה להנהיג נישואין אזרחיים בצד נישואין דתיים, אין התייחסות לפתרון הבעיות המורכבות הנוגעות לסמכות השיפוט. ככלל, הדיון בספר מחטיא במידה רבה את הבעיות האקטואליות של יחסי דת ומדינה בישראל.