מדינת הרווחה ומעבר לה: דיון פילוסופי-מוסרי

משפטים: כרך מג
דני אטאס

המאמר מסרטט בקווים כלליים מבנה משטרי חלופי למדינת הרווחה הקפיטליסטית – כזה שייתן מענה הולם לשיקולים ולערכים הלא-חומריים שהם עניינה המרכזי של תפיסת צדק ראויה. ראשית, מוצגת מדינת הרווחה הקפיטליסטית ותפיסת הצדק העומדת ביסודה ונחשף הלך המחשבה המטריאליסטי שהיא שבויה בו. שנית, מוצג האתגר הפוסט-מטריאליסטי לדיון הפילוסופי על אודות צדק חברתי. מחקרים אמפיריים שונים מצביעים על החשיבות ההולכת ופוחתת של העושר החומרי ברווחת האדם; גם אם הממצאים ופרשנותם שנויים במחלוקת, נראה שעצם האפשרות של נסיבות שכאלה מחייב בחינה מחדש של התפיסה הפילוסופית בדבר צדק חברתי וההנחות הלא מפורשות העומדות בבסיסה. במענה לאתגר זה מוצעת תפיסת טוב לא-מטריאליסטי ותפיסת צדק הולמת. דיון כזה יחשוף את הערכים היסודיים העומדים לא רק בבסיס צדק בעידן פוסט-מטריאליסטי, אלא גם את אלה שעומדים בבסיס צדק בעידן שהוא מטריאליסטי מניה וביה. לבסוף מוצעת חלופה מוסדית למדינת הרווחה הקפיטליסטית על יסוד הבנה נאותה יותר של צדק – כזו שאינה ממוקדת בהיבטים המטריאליים של רווחת האדם.