רפורמה בהוצאות משפט בהליך האזרחי – מתווה לדיון

גיליונות: גיליון ט
אלון קלמנט

הרפורמה המוצעת בתקנות סדר הדין האזרחי, אשר מבטיחה לחולל מהפכות בתחומים שונים של ההליך האזרחי, משמרת במידה רבה את הדין הנוהג באשר לפסיקת הוצאות משפט. מאמר זה מציע מתווה רחב לרפורמה בכללי פסיקת הוצאות, המבוסס על ארבעה עקרונות יסוד: 1. הבניית שיקול הדעת של בית המשפט בהחלטה אם לפסוק הוצאות משפט, ובקביעת שיעור ההוצאות שייפסקו; 2. פסיקת ההוצאות בשיעורים או בסכומים קבועים מראש, שיהיו בלתי תלויים בסכומים שהצדדים הוציאו למעשה בהליך מחד, אולם יהיו שווים בממוצע לעלויות בכל סוג הליך (בתלות בשלב שבו הוא נמצא), מאידך; 3. הרחבת "ארסנל" הכללים של פסיקת ההוצאות, לרבות הוצאות בבקשות ובהליכי ביניים והוצאות המותנות בכתבי הטענות ובהצעות פשרה של הצדדים; 4. התאמתם של כללי פסיקת  ההוצאות להליך וקביעה מפורשת שהצדדים יכולים להתנות על כללי פסיקת ההוצאות לא רק לאחר פרוץ הסכסוך אלא אף לפניו.