האומנם טובים השניים מן האחד? ריבוי המסלולים להגשת תובענה אזרחית

גיליונות: גיליון ט
ערן טאוסיג וארתור קליימן

בין התיקונים המוצעים במסגרת טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה–2014 מוצע לבטל את "המסלולים המיוחדים" (למעט דיון מהיר) להגשת תובענה ולהותיר דרך אחת עיקרית לפתיחתו של הליך אזרחי – הגשת תובענה בסדר דין רגיל. ברשימה זו נבחנת השאלה אם ביטול המסלולים המיוחדים להגשת תובענה הוא ראוי, ואם ביטולם אכן עולה בקנה אחד עם מטרות הרפורמה – יעילות ופישוט של הדיון והפחתת העומס על בתי המשפט. התשובה לשאלתנו אינה חד-משמעית, הואיל והנתונים האמפיריים הקיימים בשאלה זו אינם מלאים. גם סקירת המצב במערכת המשפטית הפדרלית בארצות הברית אינה מעידה שההצעה לבטל את המסלולים המיוחדים ראויה. אנו סבורים כי בטרם יבוטלו המסלולים המיוחדים, יש מקום לערוך מחקר אמפירי, שבמסגרתו ייבחנו פרמטרים רלוונטיים שלא נבחנו עד מועד פרסומו של מאמר זה.