אגב הפסיקה, זכאותו של עובד לתשלומי "ביטוח מנהלים" מכוח חוזה אישי וזכאותו להצטרף לקופות הפנסיה מכוח הסכם קיבוצי - ביחד או לחוד?

משפטים: כרך כד
גלעד אמוזג

לאחרונה נדונו בבית־הדין הארצי לעבודה, בסמיכות זמנים, שתי תביעות של עובדים ממעבידיהם שביטחו אותם במסגרת ביטוח מנהלים. העובדים תבעו פיצוי בגין נזק שערם להם עקב אי־צירופם ל׳׳מבטחים״ כפי שהיה המעביד מחויב לעשות. בשני המקרים קבע בית־הדין הארצי לעבודה כי אין ביטוח מנהלים בא במקום הביטוח בקרן הפנסיה. אולם, יחד עם זאת קבע, שאין העובד זכאי לשניהם. הקושי הנובע מפסיקת בית-הדין לעבודה נעוץ בכך, שמחד, קבע בית־־הדין כי קיים שוני בין שני ההסדרים הסוצייאלים הנזכרים, וכל אחד מהם מעניק יתרונות שונים, אולם, מאידך, סבר שיש קשר בין ההטבות של שני ההסדרים ופסק שיש לקזז הטבות מקבילות ואין להעניק לעובד פעמיים את ההטבות המשותפות לשני ההסדרים.