"סיווג שונה" של עסקה לצורך מס ומיקומה הנכון של "העסקה המלאכותית"

משפטים: כרך כ
אהרן יורן

בשורה של פסקי־דין ניתנו לאחרונה על־ידי בית־המשפט העליון החלטות סותרות בשאלת הכללים החלים בעניין סיווג שונה של עסקאות לצורך מס, ובמיוחד בשאלת מיקומה של סמכות שלטונות־המס להתעלם מעסקאות ״מלאכותיות או בדויות״ במסגרת כללים אלו. ברשימה זו אסקור את הגישות השונות המסתמנות בפסיקה ואשווה את ההחלטות שהתקבלו לאלו העולות ממודל שיטתי לבחינה, אם לצורך מס ניתן לסווג עסקאות אחרת מכפי שסווגן הנישום.