שופט פסיבי או שופט אקטיבי? הצעה למעורבות שיפוטית פעילה בעסקות טיעון

משפטים: כרך לא
אמנון כהן ועינת אבמן־מולר

לאחרונה הופעל בבית משפט השלום בירושלים הליך ניסיוני, שבמסגרתו נערכים הסדרי טיעון בעניינים פליליים ביוזמת שופט ובהשתתפותו הפעילה. לכאורה סותר הדבר את ההלכה בנושא זה, האוסרת על מעורבות שיפוטית כלשהי במשא ומתן לקראת עסקות טיעון. אנו סבורים כי בצד האישור הכללי האמור יש מקום למעורבות שיפוטית פעילה בתנאים מוגדרים. בקצרה, הצעתנו היא שבסוגי עבירות מסוימים ייקבע התיק כרגיל בפני שופט להקראה, ובמקביל ייקבע תאריך נוסף לדיון בפני "שופט הסדרים". שופט ההסדרים ייפגש עם שני הצדדים גם יחד ויהיה רשאי לעיין בחומר הראיות, לבדוק את עברו הפלילי של הנאשם ולברר מהם קווי ההגנה שלו. השופט יוכל להעלות הצעות להסדר, תוך שהוא נותן משקל לאינטרס הציבורי ולמדיניות העונשית הנוהגת בעניינים מהסוג שלפניו. מהלך הדיון לא יתועד בפרוטוקול, ואם ההליך לא יסתיים בהסדר בין הצדדים, יידון התיק כרגיל בפני השופט שאליו הוא היה קבוע מלכתחילה, מבלי שלזה תהיה נגיעה למידע שנחשף ולדברים שנאמרו במסגרת ההליך האמור. הצעה זו משתלבת באמצעים הניכרים לאחרונה לייעול העבודה השיפוטית, וגלומים בה יתרונות על פני המצב הקיים כיום. בו בזמן, אין בה משום סתירה לעקרונות שיטת המשפט שלנו. בתחילת דברנו נבחן את הטיעונים בעד ונגד עסקות טיעון בכלל ומעורבות שיפוטית בהן בפרט. לאחר מכן נסקור את ההלכה הנוהגת בכגון דא, ובהמשך הדברים תפורט ההצעה גופה, תוך הדגשת הניסיון בבית משפט השלום בירושלים. לבסוף, נדון בשילובה של ההצעה בשיטת המשפט האדברסרית הנהוגה בארץ ונתייחס בקצרה להשגות הנשמעות בתגובה להליך המוצע.