תיקון 43 לחוק התכנון והבניה - האם מהפך בדיני-התכנון?

משפטים: כרך כז
שמואל רויטל

תיקון מס׳ 43 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה־1965 (ס״ח התשנ״ה 450) תיקן את החוק תיקונים של ממש, בעיקר בנושאי התוכניות. הורחבו סמכויותיה של הוועדה המקומית על חשבון צמצום סמכויותיה של הוועדה המחוזית. הוקם מוסד התכנון החדש, ועדת-הערר, והועברו אליו סמכויות לגבי עררים ועוד, שהיו בתחומם של מוסדות-תכנון אחרים. שאלת החלוקה של הכרעות שיפוטיות בנושאי תכנון ובנייה בין בג״ץ לבין בתי־המשפט האזרחיים, אשר העסיקה את בג״ץ מאז ימיו הראשונים, הוסדרה לראשונה בחוק. נושאים נלווים אחרים נכללו אף הם בתיקון לחוק, כגון היוזמה להכנת תוכנית, הודעות אישיות בענייני תוכניות, הוראות לגבי שטחים פתוחים, ניגוד עניינים מוסדי. מעבר לסקירת התיקונים והחידושים בחוק, המחבר מביע דעתו, כי מבלי לגרוע מחשיבותם, נותרו תחומים אחרים אשר נידונו בפסיקת בג״ץ ואשר לא זכו להסדר סטטוטורי כמצופה.

מאמרים נוספים בתחום