שידול במחדל - האמנם בלתי אפשרי?

משפטים: כרך טז
בועז סנג'רו

הדעה הרווחת בקרב המשפטנים, הן בארץ והן בשיטות משפט אחרות, היא שנדרש מעשה אקטיבי כתנאי הכרחי להתגבשות השידול הפלילי. ישנם אף הגורסים כי לא זו בלבד שאין השידול עניש כשהוא מתבצע על-ידי מחדל, אלא אף אינו אפשרי, אפילו לא באופן תיאורטי. 
ברשימה זו אעמוד בקצרה על המצב המשפטי הנוכחי בנושא, ואציע ראייה שונה שלו. אמנם מסכים אני כי מטבע הדברים, ברובם המכריע של המקרים מתבצע השידול במעשה אקטיבי, אולם, כפי שאנסה להוכיח, אין כל סיבה לשלול את האפשרות של שידול במחדל, ואף לא את ענישותו.