ביטוח הוצאות משפט

משפטים: כרך טו
חן בריר

שוק הביטוח מכיר סוגים שונים ומשונים של תוכניות-ביטוח. הרושם הוא שמועטים הם הסיכונים, הראויים לפיזור, שאינם מכוסים זה זמן רב על-ידי תוכניות-ביטוח מקיפות ומגוונות. חברות-הביטוח מזדרזות בדרך-כלל לספק לציבור הגנה בפני כל סיכון, ובלבד שהמחיר המשולם עבור הגנה זו יהיה כדאי. על רקע זה בולטת התפתחותו האיטית והמהוססת משהו של ביטוח הוצאות המשפט בעולם המערבי בכלל ואצלנו בפרט, עד לשנים האחרונות. 
ייתכן שהסיבה לכך נעוצה במורכבות המיוחדת שבה מאופיין ענף הביטוח המשפטי, אשר אותה אין למצוא בענפי הביטוח המוכרים יותר: בהיותו חלק ממערכת עסקית שומה על הביטוח המשפטי לעמוד בקריטריונים הכלכליים המקובלים של כדאיות. כחלק ממערכת המשפט עליו להשתלב במסגרתה ולהסתגל לאילוצים ולמיגבלות שהיא מציבה בפניו. 
חיבור זה מכוון להציג את הביטוח המשפטי ולהעמידו בשתי האספקלריות שהוצגו בפיסקה הקודמת. מפאת זרותו של הנושא לקורא הישראלי אפתח בהגדרת הביטוח המשפטי העסקי ובתיאורו. לאחר-מכן אעבור לניתוח הבעיות שהוא מעורר במערכת המשפט, ולבדיקת השפעתו עליה. 
אסיים בניסיון ראשוני להעריך את מקומו של הביטוח המשפטי בישראל. כאמור לעיל, זה לא מכבר החל ביטוח זה להכות שורשים בעולם. גם המחוקק הישראלי של השנים האחרונות לא התעלם ממגמה חדשנית זו והוסיף את הביטוח המשפטי כנספח לביטוח אחריות ונכסים, לעתים אף כתוספת קוגנטית, לפני זמן לא-רב הוצג הביטוח המשפטי בארץ כביטוח עצמאי, אך במתכונת מצומצמת ביחס לזו המוכרת באירופה.