הערות לחקיקה, קביעת היזקקות - חובה למינוח אנגלי בנוסח חדש של חוק מנדטורי

משפטים: כרך א
יצחק קלינגהופר

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת (להלן – הועדה), בהחלטתה מיום 13.3.68, קבעה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח (להלן – סעיף 16), נוסח חדש של פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, והכתירתו בשם "פקודת הנזיקין (נוסח חדש). סעיף 1 לנוסח החדש מנוסח כדלקמן:

"פירוש 1. בכפוף לפקודת הפרשנות תתפרש פקודה זו לפי עיקרי הפרשנות המשפטית המקובלים באנגליה, וביטויים המשמשים בה - חזקה היא - ככל שהדבר מתיישב עם הקשר ובאין הוראה אחרת מפורשת - שמשמעותם כמשמעות הנודעת למקביליהם במשפט האנגלי ויתפרשו על דרך זו".

נוסח זה בא במקום סעיף 2(1) לחוק המקורי, אשר זו היתה לשונו:

"Interpretation Cap. 69 The Interpretation Ordinance shall apply to this Ordinance, and, subject thereto. it shall be interpreted in accordance with the principles of legal interpretation obtaining in England, and expressions used in it shall be presumed, so far as it is consistent with their context, and except as may be otherwise expressly provided, to be used with the meaning attaching to them in English law and shall be construed in accordance therewith."

 

ההוראה מורכבת משלושה כללים שקיבלו בנוסח החדש צורה זו: (א) הציווי שאת הפקודה יש לפרש ״בכפוף לפקודת הפרשנות״; (ב) ההנחייה שעל פירוש הפקודה יחולו ״עיקרי הפרשנות המשפטית המקובלים באנגליה״; ו־(ג) החזקה ש״ביטויים״ המשמשים ״משמעותם כמשמעות הנודעת למקביליהם במשפט האנגלי״, בצירוף — בפקודה  התוספת שהם ״יתפרשו על דרך זו". רשימה זו מוקדשת לביאור הכלל השלישי, הנקבע בסיפה לסעיף, ואף זאת רק לענין הבדיקה, אם הועדה היתה רשאית להעתיקו אל הנוסח החדש (כפי שעשתה), או אם היא היתה חייבת להשמיטו. בשאלה זו נערך ויכוח בועדת משנה של הועדה  ובמליאת הועדה, והיא הוכרעה נגד מחיקת הסיפה. האם החלטת הועדה היתה בהתאם לחוק? האם ניתן לשמור בנוסח חדש על הזדקקות מחייבת למינוח המשפטי האנגלי שנקבעה בחוק המקורי?

 

מאמרים נוספים בתחום